Актуалността и ползата за бизнеса определят избора на основната тема в акселераторите.
В продължение на месеци екипът ни проучва литературата, публикациите и изследванията, за да разработи акселератори по темата за различните нива в една организация. Селектираме източниците, за да предоставим на участниците в акселераторите полезна за ролята им библиотека. Проверяваме модели, методики и инструменти, за да им предложим доказалите се.

Основна тема на акселераторите за октомври 2018 – април 2019 е

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

ЗАЩО ИЗБРАХМЕ ТАЗИ ТЕМА?

Бизнесът у нас може много да спечели с правилното разбиране и използване на културата като лост за резултати. Живеем в ерата на конкуренцията на организационните култури, не на процесите и технологиите. До сега културата бе разглеждана от психологически аспект. В акселераторите си поставяме за задача да разгледаме икономическия й аспект и как тя може да бъде целенасочено формирана, променяна и поддържана жива.

Някои от основните ефекти на организационната култура:

начинът за реализация
на стратегията

Операционна система


Самата организация


Управлява


Лепилото на екипа


Имунна система


Магнит за таланти


Имидж и идентичност
на бранда

Очакванията на милениълс


Подпомага дигитализацията


АКСЕЛЕРАТОРИ ПО ОСНОВНАТА ТЕМА

Проучихме десетки хиляди публикации и изследвания, формирахме наши модели, за да създадем акселератори, които да помогнат на всяко ниво в организацията да управлява необходимата и желана култура.

Висшите ръководители имат две основни задачи, за да постигат резултати: стратегията и културата. Културата е начин за реализиране на стратегията и отговорност, която не може да бъде делегирана.

задачата на акселератора – Как висшите ръководители да определят и да бъдат архитекти за формиране (промяна или заздравяване) на тази култура, която ще бъде лост за постигане на бизнес резултатите и реализиране на визията на организацията.

Когато лидерът на екипа се грижи за културата на екипа, екипът ще се погрижи за резултатите.

задачата на акселератора – как лидерът на екипа целенасочено да формира тази субкултура на своя екип, която ще изиграе ролята на ефективна операционна система, имунна система и магнит за таланти. Лидерът е един от трите основни фактора за културата на екипа си и е неразривно свързан с нея.

Културата се решава от изпълнителния директор, но се изпълнява от хората. Културата е реалното поведение на хората.

задачата на акселератора – Как всеки член на екипа може проактивно да създава и съхранява култура на екипа и организацията, която помага за постигане на резултатите и ангажира хората. Хората не получават културата наготово, те я формират и живеят.

Когато всички в организацията работят според съзнателно избраната си култура, тя е магнит и реално конкурентно предимство.

задачата на акселератора – Да обедини есенцията на предходните акселератори по темата, да представи добри примери и практики от България и да предложи модерирани дискусии по теми, касаещи цялата организация.

Силата на културата на компанията, а не нейният размер или ресурси, определят способността й да се адаптира към времето, да преодолява бедствия и да е пионер в иновациите.
– Саймън Синек
Културата е актив номер едно на компанията ви.
– Джини Ромети, СЕО IBM
Културата винаги произвежда резултати, но правилната култура произвежда правилните резултати.
– Change the Culture, Change the Game
Културата изяжда стратегията на закуска
– Питър Дръкър
“Повратният момент за организацията е, когато осъзнае факта, че дигиталната трансформация не е технически въпрос, а културна промяна. А културната промяна е необходимо условие за дигиталната трансформация
– Ян Роджърс, Директор Дигитализация LVMH
Културата на всяка организация е просто колективното поведение на нейните лидери. Ако искате да промените вашата култура, променете колективното поведение на вашите лидери.
– Рам Чаран
Единственото устойчиво конкурентно предимство, което ще трае дълго, е компетентността за организационна култура на високо доверие.
– Стивън Кови