Политика за защита на личните данни

Въведение:

Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за начина на събиране, обработване и целите с които използва Вашите данни фирма „Дочева и партньори“ ООД, наричана по-долу Администратор.

Информация за нас:

Фирма Дочева и партньори ООД е вписана в търговския регистър с решение N1 от 21.10.1998 година със седалище и адрес на управление гр. София ж.к. Света Троица бл.333 вх.А ап.24 с предмет на дейност консултиране и обучение.
Може да ни намерите на офисния ни адрес бул Ситняково 47А или да се свържете с нас на телефон 02/ 944 5303 или електронна поща office@docheva.com

Информация за надзорния орган:

Надзорния орган по защита на личните данни в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес гр. София бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, контакт на телефон 02/91-53-518 или електронна поща: kzld@cpdp.bg

Какво представляват личните данни:

Според закона за защита на личните данни Чл. 2. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Категория лични данни с които администраторът борави:

Администраторът събира, обработва и съхранява обикновени лични данни, които са публично достъпни или са предоставени от Вас – име-фамилия, електронна поща, телефон, месторабота, позиция.

Лични данни, с които Администраторът не борави:

Администраторът не събира, обработва или съхранява лични данни на непълнолетни, данни които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни, философски убеждения, членство в организации, сдружения, синдикати, данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот, човешкия геном.

Основание за ползване на лични данни:

Администраторът борави с личните Ви данни във връзка с дейността на фирмата Дочева и партньори ООД – обучение и консултиране.

Цели на обработването и събирането на лични данни:

Администраторът борави с личните данни с цел предоставяне на услуги, на информация за предстоящи събития или при организация и подготовка на услуги, изпращане на бюлетини и оферти, сключване на договори, данни във връзка със счетоводни документи, обратна връзка за предоставени услуги.

Срок на съхранение на личните данни:

Личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за целта, за която са събрани или до изричното оттегляне на даденото съгласие да предоставилият личните си данни.

Мерки за сигурност:

Администраторът е взел необходимите организационни, технически, физически и административни мерки за осигуряване безопасността от загуба, кражба, неправомерното или неоторизирано ползване на личните данни. Достъпът до Вашите лични данни е ограничен само до тези служители и доставчици, които имат легитимно право на достъп до тях във връзка с нашата дейност. Данните Ви се обработват при спазване на вътрешната ни инструкция за защита на личните данни и те са обект на задължение за поверителност.

Вашите права:

Имате право да поискате информация за Вашите лични данни, както и да поискате те да бъдат коригирани, изтрити, ограничени. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни. Всичко това може да направите като ни изпратите имейл на office@docheva.com

Всички бъдещи промени в нашата Политика за защита на личните данни ще бъдат публикувани на тази страница